Thursday 10 November 2022

Ficus pumila L.

Ficus pumila L.

FY-kus or FIK-us -- from Latin for Ficus carica, an edible fig ... Dave's Botanary
POO-mil-uh -- small, dwarf ... Dave's Botanary

commonly known as: climbing fig, creeping fig • Arabic: تين قزمي • Assamese: লতা ডিমৰু lata dimaru • Bengali: লতা বট lata bata • Gujarati: નખીવેલ nakhivel, વડવેલ vadvel • Hindi: छिपकली बेल chipkali bel • Konkani: ओणती कम्बळि onntii kambali • Malayalam: മതിൽപ്പറ്റി mathilppati • Manipuri: ꯐꯛꯂꯥꯡ ꯍꯩꯕꯣꯡ phaklang heibong • Marathi: वाघनखी vaghnakhi • Tamil: கொடி அத்தி koti atti, ஊர்ந்து செல்லும் அத்தி urntu cellum atti, தவழும் அத்தி tavalum atti • Urdu: چڑی پنجہ chidi panja


botanical names: Ficus pumila L. ... homotypic synonyms: Plagiostigma pumila (L.) Zucc. ... POWO
Bibliography / etymology
~~~~~ ENGLISH ~~~~~
climbing fig, creeping fig
~~~~~ ARABIC ~~~~~
تين قزمي
~~~~~ ASSAMESE ~~~~~
লতা ডিমৰু lata dimaru
 • Many thanks to Brahmananda Patiri for help with this name ... facebook
~~~~~ BENGALI ~~~~~
লতা বট lata bata
~~~~~ GUJARATI ~~~~~
નખીવેલ nakhivel
વડવેલ vadvel
~~~~~ HINDI ~~~~~
छिपकली बेल chipkali bel
~~~~~ KONKANI ~~~~~
ओणती कम्बळि onntii kambali
 • name given for want of name; ओणती onntii = wall; कम्बळि kambali = blanket ... the plant's creeping habit is often used to render walls of gardens and buildings, as an ornamental cover
~~~~~ MALAYALAM ~~~~~
മതിൽപ്പറ്റി mathilppati
 • Wikipedia
 • Many thanks to Vinaya Raj V R for help with this name ... facebook ... മതിൽ = wall; പറ്റി = something that gets stuck; thus മതിൽപ്പറ്റി = wall sticker
~~~~~ MANIPURI ~~~~~
ꯐꯛꯂꯥꯡ ꯍꯩꯕꯣꯡ phaklang heibong
~~~~~ MARATHI ~~~~~
वाघनखी vaghnakhi
~~~~~ TAMIL ~~~~~
கொடி அத்தி koti atti, ஊர்ந்து செல்லும் அத்தி urntu cellum atti, தவழும் அத்தி tavalum atti
~~~~~ URDU ~~~~~
چڑی پنجہ chidi panja
 • Wikipedia
 • Many thanks to Dr Tabish Qureshi for help with this name ... the name refers to the root / tendril alluding to a little bird's paw
~~~~~ x ~~~~~
Moraceae creeper climber liana Ficus Plagiostigma "Ficus pumila" "Plagiostigma pumila" "climbing fig" "creeping fig"

Wednesday 9 November 2022

Ficus benghalensis L.

Ficus benghalensis L.
The banyan tree (bargad, Hindi: बरगद) is the national tree of India


FY-kus or FIK-us -- from Latin for Ficus carica, an edible fig ... Dave's Botanary
ben-gal-EN-sis -- of or from Bengal (India); sometimes spelled bengalensis ... Dave's Botanary

commonly known as: banyan, Bengal fig, Indian fig • Apatani: saro sanii • Assamese: বড়গছ borgos, বট-বৃক্ষ bot-brikkho, যক্ষতৰু jokhyotoru, মহাচ্ছায় mohassay, ঐশানু oixanu, শিফাৰুহ xipharuh • Bengali: বট গাছ bot-gacha • Boro: बामोन फाख्रि बिफां bamwn phakhri biphang, फाख्रि लेनजाइ phakhri lenjai • Dimasa: prap bupang • Dogri: बौहड़ bouhar • Garo: gonok • Gujarati: વડ vad, વટ vat • Hindi: बरगद bargad, वट vat • Kachchhi: વડજો ઝાડ vadjo jhad • Kannada: ಆಲದಮರ aaladamara, ಗೋಳಿದಮರ golidamara, ವಟ vata • Karbi: চেৰি হান্থৰ cheri hanthor • Kashmiri: वटवृक्षः vatavrkshah, वर् war • Konkani: गोळी रूकू goli rooku, व्हडा रूकू vhada rooku • Kuki: rabung • Malayalam: പേരാൽ peraal • Manipuri: ꯈꯣꯡꯅꯥꯡ ꯇꯔꯨ khongnang taru • Marathi: वड vad, वट vat • Mizo: hmâwng • Nepali: बर bar • Odia: ବର bara, ବଟ ବୃକ୍ଷ bata-brksa • Pali: निग्रोध nigrodha, वटरुक्ख vatarukkha • Punjabi: ਬਡ਼ bar, ਬੋਹਡ਼ bohar • Rajasthani: बरगद bargad, बड़ bar • Sanskrit: अवरोहशाखिन् avarohashakhin, अवरोहिन् avarohin, बहुपद् bahupad, भण्डीर bhandira, भृङ्गिन् bhrungin, भूकेश bhukesha, बृहत्पाद brhatpada, ध्रुव dhruva, जटाल jatala, महाछाय mahachaya, मण्डलिन् mandalin, नील nila, न्यग्रोध nyagrodha, पादरोहण padarohana, रक्तफल raktaphala, रोहिन् rohin, शूलिन shulina, शुङ्ग shunga, सिद्धार्थ siddhartha, स्कन्धरुह skandharuha, उपस्थपत्त्र upasthapattra, वैश्रवणावास vaishravanavasa, वैश्रवणोदय vaishravanodaya, वाजिविष्ठा vajivishta, वनस्पति vanaspati, वट vata, वटवृक्ष vatavrksha, विटपिन् vitapin, वृक्षादन vrkshadana, वृक्षनाथ vrkshanatha, वृक्षपाक vrkshapaka, यज्ञवृक्ष yagyavrksha, यक्षतरु yakshataru, यक्षावास yakshavasa, यमप्रिय yamapriya • Santali: ᱵᱟᱲᱮ ᱫᱟᱨᱮ bare dare • Sindhi: بَڙُ badru, ٻَٽُ battu •Tamil: ஆல் aal, அன்னபம் annapam, அவரோகி avaroki, சம்புச்சயனம் campu-c-cayanam, சடாலம் catalam, சிபாருகம் ciparukam, ஏகவாசம் ekavacam, இரத்தப்பலம் iratta-p-palam, இயக்குரோதம் iyakkurotam, ககவசுகம் kaka-vacukam, காமரம் kamaram, காதவம் katavam, கோளி koli, மகாச்சாயம் maka-c-cayam, முதுமரம் mutu-maram, நிக்குரோதம் nikkurotam, பாலி pali, பழுமரம் palu-maram, பூகேசம் pu-kecam, பூதவம் putavam, தொன்மரம் ton-maram, உலூகலம் ulukalam, வைச்சிரவனாலயம் vaicciravan-alayam, வானோங்கி van-onki, வடல் vatal, வடம் vatam, விருகற்பாதம் virukar-patam, யக்கதரு yakkataru, யமப்பிரியம் yama-p-piriyam, யட்சவாசம் yatca-vacam • Telugu: బహుపాదము bahu-padamu, భాండీరము bhandiramu, మర్రి marri, వటము vatamu, విటపి vitapi • Tibetan: ཎི་གྲོ་དཧ ni-gro-dha • Tulu: ಗೋಳಿದಮರ golidamara, ವಟ vata • Urdu: برگد bargad


botanical names: Ficus benghalensis L. ... homotypic synonyms: Urostigma bengalense (L.) Gasp. ... heterotypic synonyms: Ficus indica L. ... and more listed at POWO
Bibliography / etymology
~~~~~ ENGLISH ~~~~~
banyan
 • ENVIS - FRLHT
 • This tree got the name during the colonial times in India. The early travellers observed that the shade of the tree was frequented by banias or Indian traders; they conducted their business / sold their goods or services under the large tree. In the Gujarati language, baniya means "grocer/merchant" not "tree". Eventually "banyan" became the name of the tree itself. ... content compiled from internet
Bengal fig
 • name derived from Latin name - Ficus benghalensis L.
Indian fig
 • native of Indian subcontinent; it is the national tree of India; the giant banyans of India are the largest trees in the world by area of canopy coverage ... Wikipedia
~~~~~ APATANI ~~~~~
saro sanii
~~~~~ ASSAMESE ~~~~~
বড়গছ borgos, বট-বৃক্ষ bot-brikkho, যক্ষতৰু jokhyotoru, মহাচ্ছায় mohassay, ঐশানু oixanu, শিফাৰুহ xipharuh
 • XOBDO - A descriptive multilingual dictionary by the people, for the people and of the people of north-east India
 • variants of বড়গছ borgos: বৰগছ bor-gos, বটগছ bot-gos
~~~~~ BENGALI ~~~~~
বট গাছ bot-gacha
 • Wikipedia ... or simply বট bot
 • or simply বট bot ... XOBDO - A descriptive multilingual dictionary by the people, for the people and of the people of north-east India
~~~~~ BORO (also called as BODO) ~~~~~
बामोन फाख्रि बिफां bamwn phakhri biphang, फाख्रि लेनजाइ phakhri lenjai
 • XOBDO - A descriptive multilingual dictionary by the people, for the people and of the people of north-east India
~~~~~ DIMASA (also called as GRAO-DIMA) ~~~~~
prap bupang
 • XOBDO - A descriptive multilingual dictionary by the people, for the people and of the people of north-east India ... or prap-pang
~~~~~ DOGRI ~~~~~
बौहड़ bouhar
 • Many thanks to OM Prakash Vidyarthi for help with this name ... facebook
~~~~~ GARO ~~~~~
gonok
~~~~~ GUJARATI ~~~~~
વડ vad
વટ vat
અવરોહી avarohi, બહુપાદ bahupada, ભાંડીર bhandira, ભૃંગી bhrngi, ધ્રુવ dhruva, જટાલ jatala, કર્મજ karmaja, ક્ષીરી kshiri, મહાચ્છાય mahacchaya, ન્યગ્રોધ nyagrodha, રક્તફલ raktaphala, સ્કંદરુહ skandaruha, સ્કંધજ skandhaja, શૃંગી shrngi, વૈશ્રવણાવાસ vaishravanavasa, વિટપી vitapi, વૃક્ષનાથ vrukshanatha, યક્ષાવાસ yakshavasa, યમપ્રિય yamapriya -- all derived from Sanskrit
~~~~~ HINDI ~~~~~
बरगद bargad
वट vat
भाण्डीर bhandir, न्यगरोध nyagrodh, पादरोहण padarohan, रौहिण rauhin (or रोहिण rohin), वृक्षनाथ vrikshnath -- all derived from Sanskrit
~~~~~ KACHCHHI ~~~~~
વડજો ઝાડ vadjo jhad
 • PLANTS OF CUTCH AND THEIR UTILITY by THAKAR, JAIKRISHNA INDRAJI, 1926
~~~~~ KANNADA ~~~~~
ಆಲದಮರ aaladamara
 • ENVIS - FRLHT
 • Alar - an authoritative Kannada-English dictionary corpus created by V. Krishna
ಗೋಳಿದಮರ golidamara
ವಟ vata
 • ENVIS - FRLHT
 • Alar - an authoritative Kannada-English dictionary corpus created by V. Krishna
~~~~~ KARBI (also known as Mikir or Arleng) ~~~~~
চেৰি হান্থৰ cheri hanthor
~~~~~ KASHMIRI ~~~~~
वटवृक्षः vatavrkshah, वर् war
~~~~~ KONKANI ~~~~~
गोळी रूकू goli rooku, व्हडा रूकू vhada rooku
 • mother tongue
~~~~~ KUKI ~~~~~
rabung
~~~~~ MALAYALAM ~~~~~
പേരാൽ peraal
~~~~~ MANIPURI ~~~~~
ꯈꯣꯡꯅꯥꯡ ꯇꯔꯨ khongnang taru
~~~~~ MARATHI ~~~~~
वड vad, वट vat
न्यग्रोध nyagrodh -- derived from Sanskrit
~~~~~ MIZO ~~~~~
hmâwng
~~~~~ NEPALI ~~~~~
बर bar
~~~~~ ODIA ~~~~~
ବର bara, ବଟ ବୃକ୍ଷ bata-brksa
ଛାଯାତରୁ chhayataru, ଧ୍ରୁବ dhruba, ନନ୍ଦୀ nandi, ନୀଳ nila, ନୈଯଗ୍ରୋଧ nyagrodha, ମଣ୍ଡଳୀ mandali, ଶୁଙ୍ଗ sunga, ତରୁରାଜ taruraja -- all derived from Sanskrit
~~~~~ PALI ~~~~~
निग्रोध nigrodha
वटरुक्ख vatarukkha
~~~~~ PUNJABI ~~~~~
ਬਡ਼ bar
 • or ਵਡ਼ war / ਵੋਡ਼੍ਹ worh ... for the banyan tree / Ficus indica L. ... The Panjabi dictionary. Bhai Maya Singh
ਬੋਹਡ਼ bohar
 • or ਬੋਹਿਡ਼ bohir ... for the banyan tree / Ficus indica L. ... The Panjabi dictionary. Bhai Maya Singh
~~~~~ RAJASTHANI ~~~~~
बरगद bargad, बड़ bar
~~~~~ SANSKRIT ~~~~~
वटवृक्ष vatavrksha
अवरोहशाखिन् avarohashakhin, अवरोहिन् avarohin, बहुपद् bahupad, भृङ्गिन् bhrungin, बृहत्पाद brhatpada, भूकेश bhukesha, ध्रुव dhruva, जटाल jatala, महाछाय mahachaya, मण्डलिन् mandalin, नील nila, पादरोहण padarohana, रक्तफल raktaphala, शूलिन shulina, शुङ्ग shunga, सिद्धार्थ siddhartha, स्कन्धरुह skandharuha, उपस्थपत्त्र upasthapattra, वैश्रवणावास vaishravanavasa, वैश्रवणोदय vaishravanodaya, वाजिविष्ठा vajivishta, वनस्पति vanaspati, विटपिन् vitapin, वृक्षादन vrkshadana, वृक्षनाथ vrkshanatha, वृक्षपाक vrkshapaka, यक्षतरु yakshataru, यक्षावास yakshavasa
भण्डीर bhandira, न्यग्रोध nyagrodha, रोहिन् rohin, यज्ञवृक्ष yagyavrksha, यमप्रिय yamapriya
~~~~~ SANTALI ~~~~~
ᱵᱟᱲᱮ ᱫᱟᱨᱮ bare dare
 • Many thanks to Prasanta Hembram for help with this name ... efloraofindia
~~~~~ SINDHI ~~~~~
بَڙُ badru, ٻَٽُ battu
~~~~~ TAMIL ~~~~~
ஆல் aal
அன்னபம் annapam, அவரோகி avaroki, சம்புச்சயனம் campu-c-cayanam, சடாலம் catalam, சிபாருகம் ciparukam, ஏகவாசம் ekavacam, இரத்தப்பலம் iratta-p-palam, இயக்குரோதம் iyakkurotam, ககவசுகம் kaka-vacukam, காமரம் kamaram, காதவம் katavam, கோளி koli, மகாச்சாயம் maka-c-cayam, முதுமரம் mutu-maram, நிக்குரோதம் nikkurotam, பாலி pali, பழுமரம் palu-maram, பூகேசம் pu-kecam, பூதவம் putavam, தொன்மரம் ton-maram, உலூகலம் ulukalam, வைச்சிரவனாலயம் vaicciravan-alayam, வானோங்கி van-onki, வடல் vatal, வடம் vatam, விருகற்பாதம் virukar-patam, யக்கதரு yakkataru, யமப்பிரியம் yama-p-piriyam, யட்சவாசம் yatca-vacam
 • for the banyan tree ... Tamil lexicon [Madras], University of Madras
~~~~~ TELUGU ~~~~~
బహుపాదము bahu-padamu, విటపి vitapi
బాండీరము bhaandiramu
మర్రి marri
పెద్ద మర్రి peddamarri, రోహి rohi
వటము vatamu
~~~~~ TIBETAN ~~~~~
ཎི་གྲོ་དཧ ni-gro-dha
~~~~~ TULU ~~~~~
ಗೋಳಿದಮರ golidamara
ವಟ vata
~~~~~ URDU ~~~~~
برگد bargad
~~~~~ x ~~~~~

Sunday 6 November 2022

Ficus auriculata Lour.

Ficus auriculata Lour.

FY-kus or FIK-us -- from the Latin for fig... Dave's Botanary
aw-rik-yoo-LAY-tuh -- shaped like an ear, eared ... Dave's Botanary

commonly known as: elephant ear fig tree, giant Indian fig, Roxburgh fig • Adi: pameng, papop, tapang, tapop • Angami (Tenyiedie): chiede, habanü, khrabvü • Apatani: taro sanii • Assamese: আঠা ডিমৰু atha dimoru, মৌ ডিমৰু mau dimoru • Bengali: ডুমুর doomoor • Dogri: तिमल timal, त्रिंबल trimbal • Garo: the-bol • Hindi: फागूड़ा phagoora, तिमला timla • Kachari: thaibar-phang • Kannada: ಅಂಜೂರ anjoora, ಸೀಮೆ ಅತ್ತಿ seeme atthi • Karbi: lothebi-arong • Khasi: dieng-soh-lampi, dieng-soh-shied • Kokborok: durumpui • Kuki: nai-milay-thing • Malayalam: ആന ചെവിയൻ അത്തി aanachcheviyan aththi, തൊണ്ടിപ്പഴം thontippazham, വലിയ അത്തി valiya aththi • Manipuri: ꯍꯩꯕꯥ heiba • Marathi: देशी अंजीर deshi anjir • Miri: kukbal-takuk-using • Mizo: theibal • Nepali: अञ्जिर anjir, निमारो nimaaro, तिमिला timilaa • Nysihi: takuk • Odia: ରଜ ଡିମ୍ବିରି raj dimri • Punjabi: ਥੋੱਸਾ thossa, ਤਿਮਬਲ timbal, ਊਰਬੂਲ urbul • Tagin: tau • Tamil: யானை காது அத்தி yanai katu atti • Tangsa: nee ri • Telugu: రాచ బొడ్ racha bodda • Tulu: ಅಂಜೂರ ಪರಂದು anjoora parandu


botanical names: Ficus auriculata Lour. ... heterotypic synonyms: Ficus macrophylla Roxb. & Buch.-Ham. ex Sm. nom. illeg. • Ficus oligodon Miq. • Ficus roxburghii Wall. ex Steud. ... and many more listed at POWO
Bibliography / etymology
~~~~~ ENGLISH ~~~~~
elephant ear fig tree, giant Indian fig
Roxburgh fig
~~~~~ ADI ~~~~~
pameng, papop, tapang, tapop
~~~~~ ANGAMI (Tenyiedie - language of the Tenyimi people of Nagaland) ~~~~~
chiede, habanü, khrabvü
~~~~~ APATANI ~~~~~
taro sanii
~~~~~ ASSAMESE ~~~~~
আঠা ডিমৰু atha dimoru, মৌ ডিমৰু mau dimoru
 • Many thanks to Brahmananda Pattiri for help with this name ... facebook
 • variant of আঠা ডিমৰু atha dimoru = আওঠা ডিমৰু aotha dimoru ... Wikipedia
 • for Ficus roxburghii Wall. ex Steud. ... Flora of Assam Vol IV by U N Kanjilal, P C Kanjilal, A Das
~~~~~ BENGALI ~~~~~
ডুমুর doomoor
~~~~~ DOGRI ~~~~~
तिमल timal, त्रिंबल trimbal
 • Many thanks to OM Prakash Vidyarthi for help with these names ... facebook
~~~~~ GARO ~~~~~
the-bol
 • for Ficus roxburghii Wall. ex Steud. ... Flora of Assam Vol IV by U N Kanjilal, P C Kanjilal, A Das
~~~~~ HINDI ~~~~~
फागूड़ा phagoora
तिमला timla
 • ENVIS - FRLHT
 • name variants (prevalent in Uttarakhand): तिमली timali, तिमिल timila, तिमिला timila, तिमुला timula
~~~~~ KACHARI ~~~~~
thaibar-phang
 • for Ficus roxburghii Wall. ex Steud. ... Flora of Assam Vol IV by U N Kanjilal, P C Kanjilal, A Das
~~~~~ KANNADA ~~~~~
ಅಂಜೂರ anjoora, ಸೀಮೆ ಅತ್ತಿ seeme atthi
~~~~~ KARBI (also known as Mikir or Arleng) ~~~~~
lothebi-arong
 • for Ficus roxburghii Wall. ex Steud. ... Flora of Assam Vol IV by U N Kanjilal, P C Kanjilal, A Das
~~~~~ KHASI ~~~~~
dieng-soh-lampi, dieng-soh-shied
 • for Ficus roxburghii Wall. ex Steud. ... Flora of Assam Vol IV by U N Kanjilal, P C Kanjilal, A Das
~~~~~ KOKBOROK (also known as Tripuri or Tiprakok) ~~~~~
durumpui
~~~~~ KUKI (an ethnic group native to the Mizo Hills) ~~~~~
nai-milay-thing
 • for Ficus roxburghii Wall. ex Steud. ... Flora of Assam Vol IV by U N Kanjilal, P C Kanjilal, A Das
~~~~~ MALAYALAM ~~~~~
ആന ചെവിയൻ അത്തി aanachcheviyan aththi, തൊണ്ടിപ്പഴം thontippazham, വലിയ അത്തി valiya aththi
~~~~~ MANIPURI ~~~~~
ꯍꯩꯕꯥ heiba
~~~~~ MARATHI ~~~~~
देशी अंजीर deshi anjir
~~~~~ MIRI (or Mising, also known as Plains Miri) ~~~~~
kukbal-takuk-using
 • for Ficus roxburghii Wall. ex Steud. ... Flora of Assam Vol IV by U N Kanjilal, P C Kanjilal, A Das
~~~~~ MIZO ~~~~~
theibal
~~~~~ NEPALI ~~~~~
अञ्जिर anjir, निमारो nimaaro, तिमिला timilaa
 • Many thanks to Saroj Kumar Kasaju for help with these names ... efloraofindia
~~~~~ NYISHI (one of the major tribes of Arunachal Pradesh) ~~~~~
takuk
~~~~~ ODIA ~~~~~
ରଜ ଡିମ୍ବିରି raj dimri
~~~~~ PUNJABI ~~~~~
ਥੋੱਸਾ thossa, ਤਿਮਬਲ timbal, ਊਰਬੂਲ urbul
~~~~~ TAGIN (one of the major tribes of Arunachal Pradesh) ~~~~~
tau
~~~~~ TAMIL ~~~~~
யானை காது அத்தி yanai katu atti
~~~~~ TANGSA (a small tribe in Arunachal Pradesh) ~~~~~
nee ri
~~~~~ TELUGU ~~~~~
రాచ బొడ్ racha bodda
~~~~~ TULU ~~~~~
ಅಂಜೂರ ಪರಂದು anjoora parandu
~~~~~ x ~~~~~

Friday 4 November 2022

Falconeria insignis Royle

Falconeria insignis Royle

fal-koh-NER-ee-uh -- named for Hugh Falconer, Scottish doctor, geologist and botanist in India ... Wikisource
in-SIG-nis -- remarkable, distinguished ... Dave's Botanary

commonly known as: tiger's milk spruce • Assamese: কঁৰা kara, মাহকলা mah-kala • Gujarati: શેરોડ sherod • Hindi: बलोजा baloja, खिन्ना khinna, खिरुन khirun, लेन्डवा lendwa • Kannada: ಕಣ್ಣು ಪಡೆ kannu pade, ಕುರುಡು ಮರ kurudu mara • Konkani: उरो uro • Malayalam: കല്‍മരം kalmaram, കണ്ണാംപൊട്ടി kannampotti • Marathi: चिकाडा chikada, दुदला dudala, हुरा hura • Mizo: thing-vawk-pui • Nepali: खेररा kheraraa, खिर्रो khirro • Odia: ଖିନ୍ନ khinna • Sanskrit: मुकूलक mukulak • Tamil: சக்கரைகள்ளி sakkaraikalli • Telugu: దేవసురూపి devasuroopi, గర్భ శూల garbhasula • Tulu: ಕಣ್ಣಂಪಟ್ಟಿ kannampatti


botanical names: Falconeria insignis Royle ... homotypic synonyms: Carumbium insigne (Royle) Kurz • Excoecaria insignis (Royle) Müll.Arg. • Sapium insigne (Royle) Trimen ... heterotypic synonyms: Falconeria malabarica Wight • Falconeria wallichiana Royle • Gymnobothrys lucida Wall. ex Baill. • Sapium insigne var. malabaricum (Wight) Hook.f. ... amd more at POWO
Bibliography / etymology
~~~~~ ENGLISH ~~~~~
Chinese tallow, tiger's milk spruce
~~~~~ ASSAMESE ~~~~~
কঁৰা kara
 • for Sapium insigne (Royle) Trimen ... many thanks to Monoj Nath for help with this name ... facebook
মাহকলা mah-kala
 • for Sapium insigne (Royle) Trimen ... Flora of Assam Vol. IV.
 • for Sapium insigne (Royle) Trimen ... many thanks to Monoj Nath for help with this name ... facebook
~~~~~ GUJARATI ~~~~~
શેરોડ sherod
~~~~~ HINDI ~~~~~
बलोजा baloja
 • Many thanks to Dr Anil K. Thakur for help with this name ... efloraofindia ... name prevalent in some parts of Himachal Pradesh
खिन्ना khinna
खिरुन khirun
लेन्डवा lendwa
~~~~~ KANNADA ~~~~~
ಕಣ್ಣು ಪಡೆ kannu pade
ಕುರುಡು ಮರ kurudu mara
~~~~~ KONKANI ~~~~~
उरो uro
~~~~~ MALAYALAM ~~~~~
കല്‍മരം kalmaram
 • for Sapium insigne (Royle) Trimen ... Wikipedia
കണ്ണാംപൊട്ടി kannampotti
~~~~~ MARATHI ~~~~~
चिकाडा chikada
 • for Sapium insigne (Royle) Trimen ... many thanks to Dr Neil Soares for help with this name ... efloraofindia
दुदला dudala
हुरा hura
~~~~~ MIZO ~~~~~
thing-vawk-pui
~~~~~ NEPALI ~~~~~
खेररा kheraraa
 • Many thanks to Saroj Kumar Kasaju for help with this name ... efloraofindia
खिर्रो khirro
~~~~~ ODIA ~~~~~
ଖିନ୍ନ khinna
~~~~~ SANSKRIT ~~~~~
मुकूलक mukulak
~~~~~ TAMIL ~~~~~
சக்கரைகள்ளி sakkaraikalli
 • for Sapium insigne (Royle) Trimen ... ENVIS - FRLHT
 • Many thanks to Badri Narayanan Thiagarajan for help with this name ... facebook
~~~~~ TELUGU ~~~~~
దేవసురూపి devasuroopi, గర్భ శూల garbhasula
~~~~~ TULU ~~~~~
ಕಣ್ಣಂಪಟ್ಟಿ kannampatti
~~~~~ x ~~~~~

Fagraea ceilanica Thunb.

Fagraea ceilanica Thunb.

fa-GRAY-a -- named for Jonas Theodor Fagraeus, 18th century Swedish naturalist ... Dave's Botanary
¿ cey-LAN-ee-kuh ? -- of or from Ceylon (Sri Lanka)

commonly known as: perfume flower tree • Kannada: ಗಿನ್ನನು ginnanu, ಹಣ್ಣ ಚಳ್ಳೆ hanna challe, ಮೇನಕಳ್ಳಿ maenakalli • Malayalam: മരുന്തൻകാമരം marunthankaamaram, വെള്ളമോടകം vellamotakam • Mizo: tho-sawi • Tulu: ಬೆರಿಮುಳ್ಳು berimullu


botanical names: Fagraea ceilanica Thunb. ... homotypic synonyms: Atragene ceilanica (Thunb.) Gera ... heterotypic synonyms: Fagraea chinensis Merr. • Fagraea gardneri Thwaites • Fagraea khasiana Benth. • Fagraea malabarica Blume • Fagraea obovata Wall. ... and many more at POWO
Bibliography / etymology
~~~~~ ENGLISH ~~~~~
perfume flower tree
~~~~~ KANNADA ~~~~~
ಗಿನ್ನನು ginnanu
ಹಣ್ಣ ಚಳ್ಳೆ hanna challe
 • ENVIS - FRLHT ... or ಹಂಚಳ್ಳಿ hanchalli
 • or ಹಂಚಳ್ಳಿ hanchalli ... for Fagraea obovata Wall. ... Mandayam Digital Library - Latin and Kannada names of indigenous and medicinal plants of Mysore by S G Narsimhachar
ಮೇನಕಳ್ಳಿ maenakalli
~~~~~ MALAYALAM ~~~~~
മരുന്തൻകാമരം marunthankaamaram, വെള്ളമോടകം vellamotakam (or simply മോടകം motakam)
~~~~~ MIZO ~~~~~
tho-sawi
~~~~~ TULU ~~~~~
ಬೆರಿಮುಳ್ಳು berimullu
~~~~~ x ~~~~~
Gentianaceae Loganiaceae "scandent epiphyte" shrub tree Atragene Fagraea "Fagraea ceilanica" "Atragene ceilanica" "Fagraea chinensis" "Fagraea gardneri" "Fagraea khasiana" "Fagraea malabarica" "Fagraea obovata" "perfume flower tree"

Thursday 3 November 2022

Fagopyrum cymosum (Trevir.) Meisn.

Fagopyrum cymosum (Trevir.) Meisn.

fag-oh-PY-rum -- Greek: fagus (beech) and pyros (wheat); referring to the beechnut like fruit of buckwheat ... Dave's Botanary
sy-MOH-sum -- furnished with cymes (flower clusters) ... Dave's Botanary

commonly known as: golden buckwheat, perennial buckwheat, tall buckwheat • Dogri: फफरू phapharu • Hindi: बन ओगल ban ogal, झंगर jhangar • Khasi: ja-rain • Manipuri: ꯋꯈꯥ ꯌꯦꯟꯗꯦꯝ wakha yendem • Mizo: an-bawng • Nepali: बन फापर ban phapar • Nyishi: hukku • Punjabi: ਬਣ ਓਗਲ ban ogal


botanical names: Fagopyrum cymosum (Trevir.) Meisn ... homotypic synonyms: Fagopyrum acutatum Mansf. ex K.Hammer • Polygonum cymosum Trevir. ... heterotypic synonyms: Fagopyrum chinense Raf. • Fagopyrum dibotrys (D.Don) H.Hara • Polygonum dibotrys D.Don ... and many more listed at POWO
Bibliography / etymology
~~~~~ ENGLISH ~~~~~
golden buckwheat
perennial buckwheat
tall buckwheat
~~~~~ DOGRI ~~~~~
फफरू phapharu
 • for Fagopyrum dibotrys (D.Don) H.Hara ... many thanks to OM Prakash Vidyarthi for help with this name ... facebook
~~~~~ HINDI ~~~~~
बन ओगल ban ogal
 • for Fagopyrum dibotrys (D.Don) H.Hara ... ENVIS - FRLHT
 • ओगल ogal also found written as ओगळ ogal ... Halant
झंगर jhangar (name prevalent in Uttrakhand)
~~~~~ KHASI ~~~~~
ja-rain
~~~~~ MANIPURI ~~~~~
ꯋꯈꯥ ꯌꯦꯟꯗꯦꯝ wakha yendem
~~~~~ MIZO ~~~~~
an-bawng
~~~~~ NEPALI ~~~~~
बन फापर ban phapar
~~~~~ NYISHI (largest ethnic group, Arunachal Pradesh) ~~~~~
hukku
~~~~~ PUNJABI ~~~~~
ਬਣ ਓਗਲ ban ogal
~~~~~ x ~~~~~

Oxystelma esculentum (L.f.) R.Br.

oks-see-STEL-ma -- Greek: oxys (sharp); stelma (girdle); in reference to the sharp segments of the corona ... Dave's Botanary es...